Sommer-Postkarten-Set:


10 Postkarten (10 Sujets, im Format A6), CHF 22.–